เป้าหมายหลัก

เป้าหเป้าหมาย: เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการสื่อสาร เข้าใจถึงความแตกต่าง วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สามารถฟังคำศัพท์ ประโยค เรื่องราว บทสนทนา จากนิทาน ละคร เพลง ภาพยนต์ จับใจความสำคัญ ตอบคำถาม โดยให้เหตุผล รวมทั้งสามารถถ่ายทอดสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ รวมทั้งสามารถใช้ภาษา เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สู่สังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริง จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และการเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงาม ทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

week9

แผนจัดการการเรียนรู้สาระวิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 Quarter 2
สัปดาห์ที่ 9 ระหว่างวันที่ 29-3 ตุลาคม 2557

1.ขั้นสนทนา (15 นาที):
- ครูถามคำถามง่ายๆ ที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน (รูปแบบคำถามเพื่อทักทาย หรือถามสารทุกข์สุขดิบ) เช่น
- What time do you get up?
- What do you have for breakfast?
- How do you feel today?
- How do you go to school?
-How are you? How do you do? What’s up?
- ครูถามคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือหัวเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน เช่น
- What do you think about ……?
เมื่อนักเรียนคุ้นเคยกับคำถามดีแล้ว ต่อไปแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ หาคำถามหรือข่าวมาเล่า ถามให้เพื่อนๆ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
2.ขั้นสอน (30 นาที):
- เรียนรู้เรื่อง Travel
- เรียนรู้เรื่อง Present Continuous and Future Simple
-ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียน

 • ครูถามนักเรียนว่าเคยไปเที่ยวที่ไหนมาบ้าง
 • ครูให้ดูภาพและคลิปที่เที่ยวและการเที่ยวที่สำคัญๆ ของโลก
 • ครูอธิบายเกี่ยวกับการใช้ Present Continuous and Future Simple
- Flipped Classroom: ให้นักเรียนทำชิ้นงานเรื่อง Travel
 • ครูให้นักเรียนแต่ละคนไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวสถานที่เที่ยวที่อยากจะไป
2.ขั้นสอน (30 นาที):
- Flipped Classroom: อภิปรายแลกเปลี่ยนจากชิ้นงานที่ได้ทำมา
- เรียนรู้เรื่อง Travel (ต่อ)
- เรียนรู้เรื่อง Present Continuous and Future Simple (ต่อ)
- ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียน
 • ครูให้นักเรียนเขียนอธิบายเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากจะไป และวางแผนการเดินทาง
- Flipped Classroom: ให้นักเรียนทำชิ้นงานเรื่อง Travel และ Present Continuous and Future Simple


2.ขั้นสอน (30 นาที):
- Flipped Classroom: อภิปรายแลกเปลี่ยนจากชิ้นงานที่ได้ทำมา
- ทำกิจกรรม (เพลง หนัง เกม การ์ตูนช่อง นิทาน การแสดงละคร บทบาทสมมติ ฯลฯ)

 • ดูหนัง
 • ครูให้นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากหนัง
- Flipped Classroom: ให้นักเรียนออกแบบชิ้นงานหรือกิจกรรมสร้างสรรค์

2.ขั้นสอน (30 นาที):
- อ่านบทความ/นิตยสาร/หนังสือพิมพ์/เรื่องสั้น/เพลง

 • ฟังเพลง
- ใช้รูปแบบ:

 • อ่านให้ฟัง
 • อ่านตาม
 • อ่านพร้อมกันให้ครูฟัง
 • ช่วยกันแปล
 • ตั้งคำถาม (5W1H)
 • อ่านทบทวน
- Flipped Classroom: ให้นักเรียนทำชิ้นงานเรื่อง Holidays
3.ขั้นสรุป(5 นาที):
- ครูถามนักเรียนว่าได้เรียนรู้อะไร และจะนำไปใช้อย่างไร
- What have you learned today?
- How do you apply/use what you have learned?

1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์นี้ วันจันทร์และอังคาร ครูให้เด็กๆ ดูภาพยนต์เรื่อง The Invention of Hugo โดยระหว่างที่ดู ครูมีการหยุดให้คำถามกระตุ้นเด็กบ้าง และพอจบชั่วโมง ครูจะถามคำถามให้เด็กๆ ช่วยกันสรุปใจความสำคัญของเรื่อง วันพุธ ครูและเด็กๆ ช่วยกันพสรุปเกี่ยวกับเรื่องที่เได้เรียนรู้ตลอด Quarter และให้แต่ละคนสรุปเป็น Mind Mapping วันพฤหัสบดี ไม่มีการสอน เนื่องจากมีกิจกรรมของทางโรงเรียน

  ตอบลบ