เป้าหมายหลัก

เป้าหเป้าหมาย: เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการสื่อสาร เข้าใจถึงความแตกต่าง วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สามารถฟังคำศัพท์ ประโยค เรื่องราว บทสนทนา จากนิทาน ละคร เพลง ภาพยนต์ จับใจความสำคัญ ตอบคำถาม โดยให้เหตุผล รวมทั้งสามารถถ่ายทอดสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ รวมทั้งสามารถใช้ภาษา เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สู่สังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริง จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และการเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงาม ทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

week1

แผนจัดการการเรียนรู้สาระวิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 Quarter 2
สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม 2557

1.ขั้นสนทนา (15 นาที):
- ครูถามคำถามง่ายๆ ที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน (รูปแบบคำถามเพื่อทักทาย หรือถามสารทุกข์สุขดิบ) เช่น
- What time do you get up?
- What do you have for breakfast?
- How do you feel today?
- How do you go to school?
-How are you? How do you do? What’s up?
- ครูถามคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือหัวเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน เช่น
- What do you think about ……?
เมื่อนักเรียนคุ้นเคยกับคำถามดีแล้ว ต่อไปแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ หาคำถามหรือข่าวมาเล่า ถามให้เพื่อนๆ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
2.ขั้นสอน (30 นาที):
- เรียนรู้เรื่อง School
- เรียนรู้เรื่อง This/That/These/Those (*)
 • ครูใช้เกม Hangman ให้นักเรียนทาย คำว่า School, Classroom
 • ครูให้นักเรียนสำรวจสิ่งต่างๆ ในห้องเรียน และล้อมวงถามทีละคนให้นักเรียนตอบ
 • ครูอธิบายประโยคที่ใช้ในห้องเรียน เช่น

- Please be quiet.
- Sit in a circle
- Flipped Classroom: ให้นักเรียนทำชิ้นงานเรื่อง School
 • ครูให้นักเรียนไปหาความหมาย การออกเสียงคำศัพท์ที่ตอบในชั่วโมง พร้อมวาดรูปลงในกระดาษ

2.ขั้นสอน (30 นาที):
- Flipped Classroom: อภิปรายแลกเปลี่ยนจากชิ้นงานที่ได้ทำมา
 • ครูให้นักเรียนบอกคำศัพท์ที่ตัวเองหามากับเพื่อนร่วมชั้น

- เรียนรู้เรื่อง School (ต่อ)
 • ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน ให้แต่ละกลุ่ม

1.       หาคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ในโรงเรียน เช่น ตึกธุรการ, ตึกประถม, บ้านมัธยม, บริเวณอื่นๆ
2.       วาดแผนที่โรงเรียน
- Flipped Classroom: ให้นักเรียนทำชิ้นงานเรื่อง School
 • ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปค้นหาความหมาย และการออกเสียงของแต่ละคำที่เกี่ยวกับสถานที่ในโรงเรียน อย่างน้อยกลุ่มละ 20 คำ

2.ขั้นสอน (30 นาที):
- Flipped Classroom: อภิปรายแลกเปลี่ยนจากชิ้นงานที่ได้ทำมา
 • นักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนคำศัพท์ที่ได้ โดยมีครูให้คำแนะนำเรื่องการออกเสียง

- ทำกิจกรรม (เพลง หนัง เกม การ์ตูนช่อง นิทาน การแสดงละคร บทบาทสมมติ ฯลฯ)
 •  ครูให้นักเรียนออกแบบห้องเรียน/โรงเรียนในฝัน

- Flipped Classroom: ให้นักเรียนทำชิ้นงานเรื่อง Daily routine

2.ขั้นสอน (30 นาที):
- อ่านบทความ/นิตยสาร/หนังสือพิมพ์/เรื่องสั้น/เพลง
 • อ่านหนังสือเรื่อง Oranges in the Snow

- ใช้รูปแบบ:
 • อ่านให้ฟัง
 • อ่านตาม
 • อ่านพร้อมกันให้ครูฟัง
 • ช่วยกันแปล
 • ตั้งคำถาม (5W1H)
 • อ่านทบทวน

- Flipped Classroom: ให้นักเรียนทำชิ้นงานเรื่อง Daily routine
 • ครูให้นักเรียนทำใบงาน Word search เรื่อง Daily routine
3.ขั้นสรุป(5 นาที):
- ครูถามนักเรียนว่าได้เรียนรู้อะไร และจะนำไปใช้อย่างไร
- What have you learned today? What do you learn today?
- How do you apply/use what you have learned?

1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกหลังจากปิด Quarter1 เพื่อให้ห้องเรียนเป็นบรรยากาศของการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารให้มากที่สุด คุณครูจึงต้องการเน้นในเรื่องประโยคที่ใช้ในห้องเรียน(ภาษาอังกฤษ) จึงเพิ่มเติมกิจกรรมให้เด็กคุ้นเคยมากขึ้น โดยคุณครูพูดหรือชี้ที่ประโยคนั้น แล้วให้เด็กๆ ลองปฎิบัติตาม เช่น คุณครูพูดว่า Sit in a circle เด็กๆ ก็จะมานั่งล้อมกันเป็นวงกลม
  Quarter นี้ คุณครูอยากเพิ่มเวลาทำกิจกรรมในห้องมากขึ้น จึงทดลองนำวิธี Flipped Classroom มาใช้ จากการทดลองในอาทิตย์นี้ ทำให้พบปัญหาว่า การใช้วิธีนี้ เด็กๆ ต้องมีความรับผิดชอบสูงต่อชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย ถ้าเด็กไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายมาก็จะทำให้กิจกรรมในวันต่อไปสะดุดได้
  ในวันศุกร์ ซึ่งเป็นวันการอ่านของพี่ม.1 โดยสัปดาห์นี้พี่ม.1 จะได้อ่านเรื่อง Oranges in the Snow คุณครูจึงสร้างแรงโดยทำหิมะปลอมมาให้เด็กๆดู แต่ชั่วโมงนี้เกิดความผิดพลาดขึ้นตรงที่คุณครูถ่ายเอกสารหน้าหนังสือให้พี่ม.1 ไม่ครบ จึงแก้ปัญหาโดยการให้พี่ม.1 ทำกิจกรรมWord Search เรื่อง Daily Routine ซึ่งเป็นหัวข้อในสัปดาห์หน้า และให้เป็นการบ้านด้วย

  ตอบลบ