เป้าหมายหลัก

เป้าหเป้าหมาย: เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการสื่อสาร เข้าใจถึงความแตกต่าง วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สามารถฟังคำศัพท์ ประโยค เรื่องราว บทสนทนา จากนิทาน ละคร เพลง ภาพยนต์ จับใจความสำคัญ ตอบคำถาม โดยให้เหตุผล รวมทั้งสามารถถ่ายทอดสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ รวมทั้งสามารถใช้ภาษา เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สู่สังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริง จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และการเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงาม ทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

Week7

แผนจัดการการเรียนรู้สาระวิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 Quarter 2
สัปดาห์ที่ 7 ระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน 2557

1.ขั้นสนทนา (15 นาที):
- ครูถามคำถามง่ายๆ ที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน (รูปแบบคำถามเพื่อทักทาย หรือถามสารทุกข์สุขดิบ) เช่น
- What time do you get up?
- What do you have for breakfast?
- How do you feel today?
- How do you go to school?
-How are you? How do you do? What’s up?
- ครูถามคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือหัวเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน เช่น
- What do you think about ……?
เมื่อนักเรียนคุ้นเคยกับคำถามดีแล้ว ต่อไปแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ หาคำถามหรือข่าวมาเล่า ถามให้เพื่อนๆ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
2.ขั้นสอน (30 นาที):
- เรียนรู้เรื่อง Types of film
-ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียน
 • ครูถามนักเรียนแต่ละคนว่า หนังที่ชอบมากที่สุดคือเรื่องอะไร/ หนังที่ดูเรื่องล่าสุดคือเรื่องอะไร
 • ครูพูดถึงเกร็ดต่างๆ ของหนังที่น่าสนใจ เช่น หนังที่ทำเงินได้มากที่สุดในประเทศไทย
 • ครูอธิบาย Types of film
 • ครูให้เด็กๆ ดู Trailer หนังแล้วให้นักเรียนตอบว่าหนังแต่ละเรื่องจัดอยู่ในประเภทใด
- Flipped Classroom: ให้นักเรียนทำชิ้นงานเรื่อง Type of film

2.ขั้นสอน (30 นาที):
- Flipped Classroom: อภิปรายแลกเปลี่ยนจากชิ้นงานที่ได้ทำมา
- เรียนรู้เรื่อง Past tense
- ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียน
 • ครูเล่าเรื่องย่อหนัง 1-2 เรื่อง แล้วเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่อง Past tense
 • ครูอธิบายเกี่ยวกับเรื่อง Past tense
 • ครูให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับเรื่อง Past tense
- Flipped Classroom: ให้นักเรียนทำชิ้นงานเรื่อง Past tense
2.ขั้นสอน (30 นาที):
- Flipped Classroom: อภิปรายแลกเปลี่ยนจากชิ้นงานที่ได้ทำมา
- ทำกิจกรรม (เพลง หนัง เกม การ์ตูนช่อง นิทาน การแสดงละคร บทบาทสมมติ ฯลฯ)
 • เรียนรู้เรื่อง Phonics และเล่นเกมเพื่อวัดระดับความเข้าใจ
- Flipped Classroom: ให้นักเรียนออกแบบชิ้นงานหรือกิจกรรมสร้างสรรค์

2.ขั้นสอน (30 นาที):
- อ่านบทความ/นิตยสาร/หนังสือพิมพ์/เรื่องสั้น/เพลง
 • อ่านหนังสือเรื่อง The three friends
 • ครูให้นักเรียนในห้องช่วยกันคิดวิธีนำเสนอสรุปความเข้าใจจากเรื่องที่อ่านว่าจะออกมาในชิ้นงานรูปแบบใด
- ใช้รูปแบบ:
 • อ่านให้ฟัง
 • อ่านตาม
 • อ่านพร้อมกันให้ครูฟัง
 • ช่วยกันแปล
 • ตั้งคำถาม (5W1H)
 • อ่านทบทวน
- Flipped Classroom: ให้นักเรียนทำชิ้นงานเรื่อง Season and weather
3.ขั้นสรุป(5 นาที):
- ครูถามนักเรียนว่าได้เรียนรู้อะไร และจะนำไปใช้อย่างไร
- What have you learned today?
- How do you apply/use what you have learned?

1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์นี้ ครูติดอบรม จึงให้ครูท่านอื่นสอนแทน ไม่ได้ใช้แผนการสอนที่วางไว้

  ตอบลบ