เป้าหมายหลัก

เป้าหเป้าหมาย: เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการสื่อสาร เข้าใจถึงความแตกต่าง วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สามารถฟังคำศัพท์ ประโยค เรื่องราว บทสนทนา จากนิทาน ละคร เพลง ภาพยนต์ จับใจความสำคัญ ตอบคำถาม โดยให้เหตุผล รวมทั้งสามารถถ่ายทอดสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ รวมทั้งสามารถใช้ภาษา เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สู่สังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริง จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และการเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงาม ทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

week5

แผนจัดการการเรียนรู้สาระวิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 Quarter 2
สัปดาห์ที่ 5 ระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน 2557

1.ขั้นสนทนา (15 นาที):
- ครูถามคำถามง่ายๆ ที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน (รูปแบบคำถามเพื่อทักทาย หรือถามสารทุกข์สุขดิบ) เช่น
- What time do you get up?
- What do you have for breakfast?
- How do you feel today?
- How do you go to school?
-How are you? How do you do? What’s up?
- ครูถามคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือหัวเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน เช่น
- What do you think about ……?
เมื่อนักเรียนคุ้นเคยกับคำถามดีแล้ว ต่อไปแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ หาคำถามหรือข่าวมาเล่า ถามให้เพื่อนๆ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันศุกร์
2.ขั้นสอน (30 นาที):
- เรียนรู้เรื่อง Asking for/giving directions
- เรียนรู้เรื่อง There is/There are
-ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียน
 • ครูให้นักเรียนดูคลิปป้ายจราจร และเล่นเกมเกี่ยวกับป้ายจราจร
 • ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนแผนที่จากบ้าน-โรงเรียน และแบ่งปันคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
 • ครูอธิบายเกี่ยวกับ Asking and giving direction
 • ครูอธิบายเกี่ยวกับเรื่อง There is/There are
 • ครูให้นักเรียนทำใบงานเรื่อง Asking and giving direction และ There is/There are

- Flipped Classroom: ให้นักเรียนทำชิ้นงานเรื่อง Asking for/ giving directions

2.ขั้นสอน (30 นาที):
- Flipped Classroom: อภิปรายแลกเปลี่ยนจากชิ้นงานที่ได้ทำมา
- เรียนรู้เรื่อง Asking for/giving directions
- ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียน
 • ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเล่นเกมมหาสมบัติ (ตามหาสิ่งของตามคำสั่ง โดยใช้ประโยคที่มี Preposition)

- Flipped Classroom: ให้นักเรียนทำชิ้นงานเรื่อง Asking for/ giving directions


2.ขั้นสอน (30 นาที):
- Flipped Classroom: อภิปรายแลกเปลี่ยนจากชิ้นงานที่ได้ทำมา
- ทำกิจกรรม (เพลง หนัง เกม การ์ตูนช่อง นิทาน การแสดงละคร บทบาทสมมติ ฯลฯ)
 • ดูหนัง
 • ครูให้นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากหนัง

- Flipped Classroom: ให้นักเรียนออกแบบชิ้นงานหรือกิจกรรมสร้างสรรค์

2.ขั้นสอน (30 นาที):
- อ่านบทความ/นิตยสาร/หนังสือพิมพ์/เรื่องสั้น/เพลง
 • อ่านหนังสือเรื่อง The three friends

- ใช้รูปแบบ:
 • อ่านให้ฟัง
 • อ่านตาม
 • อ่านพร้อมกันให้ครูฟัง
 • ช่วยกันแปล
 • ตั้งคำถาม (5W1H)
 • อ่านทบทวน

- Flipped Classroom: ให้นักเรียนทำชิ้นงานเรื่อง Market, shop and products
3.ขั้นสรุป(5 นาที):
- ครูถามนักเรียนว่าได้เรียนรู้อะไร และจะนำไปใช้อย่างไร
- What have you learned today?
- How do you apply/use what you have learned?

1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์นี้ ตามแผนการสอนเป็นเรื่อง Asking and giving direction แต่จากการประเมินสภาพจริงจากสัปดาห์ที่แล้ว คุณครูตัดสินใจว่าสัปดาห์นี้จะยังทบทวนเรื่อง Preposition วันจันทร์ ครูเริ่มกิจกรรมโดยการขมวดปมสิ่งที่เด็กๆ ได้รับจากภาพยนต์ Far away home ที่ได้ดูเมื่อสัปดาห์ก่อน ตั้งคำถามกับเด็กๆ ว่าได้ข้อคิดอะไรบ้าง ระหว่างบริบทที่นักเรียนอาศัยกับในภาพยนต์มีความแตกต่างกันอย่างไร จากนั้นก็ทบทวน และเฉลยใบงานเกี่ยวกับ Preposition ซึ่งมีเด็กบางคนยังไม่ค่อยเข้าใจ จึงได้มีการอธิบายเพิ่มเติม เด็กได้เรียนรู้จากซักถาม ครูอธิบายเป็นรายบุคคล และเรียนรู้จากเพื่อนช่วยเพื่อน วันอังคารมีกิจกรรมของช่วงชั้นมัธยมศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ มีเวลาน้อย ครูเปิดคลิปเกี่ยวกับ Preposition และให้เด็กๆ อ่านตาม
  วันพุธ เด็กๆ มีกิจกรรมเตรียมตัว ไปทัศนศึกษาที่มหาวิทยาลัยชอนแก่น และวันศุกร์เป็นวันเดินทางไปทัศนศึกษา ไม่มีการเรียนการสอน

  ตอบลบ