เป้าหมายหลัก

เป้าหเป้าหมาย: เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการสื่อสาร เข้าใจถึงความแตกต่าง วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สามารถฟังคำศัพท์ ประโยค เรื่องราว บทสนทนา จากนิทาน ละคร เพลง ภาพยนต์ จับใจความสำคัญ ตอบคำถาม โดยให้เหตุผล รวมทั้งสามารถถ่ายทอดสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ รวมทั้งสามารถใช้ภาษา เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สู่สังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริง จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และการเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงาม ทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

week6

แผนจัดการการเรียนรู้สาระวิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 Quarter 2
สัปดาห์ที่ 6 ระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2557

1.ขั้นสนทนา (15 นาที):
- ครูถามคำถามง่ายๆ ที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน (รูปแบบคำถามเพื่อทักทาย หรือถามสารทุกข์สุขดิบ) เช่น
- What time do you get up?
- What do you have for breakfast?
- How do you feel today?
- How do you go to school?
-How are you? How do you do? What’s up?
- ครูถามคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือหัวเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน เช่น
- What do you think about ……?
เมื่อนักเรียนคุ้นเคยกับคำถามดีแล้ว ต่อไปแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ หาคำถามหรือข่าวมาเล่า ถามให้เพื่อนๆ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
2.ขั้นสอน (30 นาที):
- เรียนรู้เรื่อง Market, shop and products
-ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียน
 • ครูสร้างสถานการณ์จำลอง (อาจจะใช้เงินจากเกมเศรษฐี) เกี่ยวกับการซื้อขาย  และถามคำถามนำว่า เวลาไปตลาด ไปห้างสรรพสินค้านึกถึงอะไรบ้าง
 • ครูอธิบายประโยคและคำศัพท์ที่ใช้
 • ครูให้นักเรียนจับกลุ่ม และใช้สนทนาประโยคเกี่ยวกับการซื้อขาย
- Flipped Classroom: ให้นักเรียนทำชิ้นงานเรื่อง Market, shop and products

2.ขั้นสอน (30 นาที):
- Flipped Classroom: อภิปรายแลกเปลี่ยนจากชิ้นงานที่ได้ทำมา
- เรียนรู้เรื่อง Countable/ uncountable Noun และ many, much, few, little
- ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียน
 • ครูให้นักเรียนเล่นเกมจับคู่ว่าคำใดจัดอยู่ใน Countable/ uncountable Noun
 • ครูอธิบายการแบ่งประเภท Countable/ uncountable Noun และเชื่อมโยงกับเรื่อง many, much, few, little
- Flipped Classroom: ให้นักเรียนทำชิ้นงานเรื่อง Market, shop and products
 • ทำชิ้นงานเรื่อง countable/ uncountable Noun และ many, much, few, little

2.ขั้นสอน (30 นาที):
- Flipped Classroom: อภิปรายแลกเปลี่ยนจากชิ้นงานที่ได้ทำมา
- ทำกิจกรรม (เพลง หนัง เกม การ์ตูนช่อง นิทาน การแสดงละคร บทบาทสมมติ ฯลฯ)
 • ครูให้นักเรียนทบทวนเกี่ยวกับเรื่อง Countable/ uncountable Noun และ many, much, few, little เพิ่มเติม
 • ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนออกแบบใบงาน Word Search เกี่ยวกับเรื่อง Countable/ uncountable Noun
- Flipped Classroom: ให้นักเรียนออกแบบชิ้นงานหรือกิจกรรมสร้างสรรค์
2.ขั้นสอน (30 นาที):
- อ่านบทความ/นิตยสาร/หนังสือพิมพ์/เรื่องสั้น/เพลง
 • อ่านหนังสือเรื่อง The three friends
- ใช้รูปแบบ:
 • อ่านให้ฟัง
 • อ่านตาม
 • อ่านพร้อมกันให้ครูฟัง
 • ช่วยกันแปล
 • ตั้งคำถาม (5W1H)
 • อ่านทบทวน
- Flipped Classroom: ให้นักเรียนทำชิ้นงานเรื่อง Types of films

3.ขั้นสรุป(5 นาที):
- ครูถามนักเรียนว่าได้เรียนรู้อะไร และจะนำไปใช้อย่างไร
- What have you learned today?
- How do you apply/use what you have learned?

1 ความคิดเห็น:

 1. จากการประเมินการเรียนรู้ของเด็กๆ ตลอด 5 สัปดาห์ที่ผ่านมา ครูจึงตัดสินใจไม่ใช้แผนการสอนในอาทิตย์นี้ แต่ได้ออกแบบกิจกรรมเพื่อทบทวนเรื่องที่เด็กๆ ได้เรียนผ่านมา วันจันทร์ ไม่มีการสอนภาษาอังกฤษ เนื่องจากมีกิจกรรมสรุปองค์ความรู้จากการไปทัศนศึกษา วันอังคาร ครูแจกชิ้นงานเกี่ยวกับเวลา (นาฬิกาบอกเวลา) ที่เด็กทุกคนทำ และให้แต่ละคนบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ และครูช่วยสรุปอีกครั้งหนึ่ง
  วันพุธ ครูเขียนประโยคประมาณ 5-6 ประโยคบนกระดาน ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับการไปทัศนศึกษา และถามเด็กๆ ว่าเห็นคำ Preposition กี่คำ อะไรบ้าง (ใน 5-6 ประโยค มีคำ Preposition อยู่เกือบทุกประโยค) เพื่อให้เด็กเห็นความสำคัญของ Preposition จากนั้น ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยแบบฝึกหัดเรื่อง Preposition (ให้ไว้ในสัปดาห์ก่อน) ตรงส่วนนี้ ยังมีเด็กติดและไม่เข้าใจอยู่บ้างและเพื่อทบทวนความเข้าใจ ครูออกแบบเกม Preposition โดยแบ่งกลุ่มเด็กๆ ออกเป็น 4 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนไปทีละหนึ่งคนไปดูสิ่งที่ครูจัดไว้ (ครูได้จัดวางสิ่งของต่างๆ เช่น หนังสือ ลูกบอล รูปถ่าย โต๊ะ) จนครบทุกคน โดยให้จำรายละเอียดและตำแหน่งของสิ่งของให้ได้มากที่สุด เมื่อทุกกลุ่มพร้อม ครูถามคำถามเกี่ยวกับ Preposition กับสิ่งที่ครูจัดไว้ กิจกรรมนี้ดึงดูดความสนใจเด็กๆ มาก สนุกและได้ทบทวนเรื่อง Preposition ไปในตัว
  วันศุกร์ เป็นกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน ครูแบ่งกลุ่มเด็กๆ เป็น 5 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันอ่านเรื่อง Orange in the Snow ที่ค้างจากสัปดาห์ก่อน ครูประเมินว่า การปล่อยให้เด็กๆ ช่วยกันอ่านกันเอง ยังไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าที่ควร มีเด็กบางคนไม่สนใจ อาจจะเป็นเพราะไม่รู้คำศัพท์ ติดเล่นกัน หรือสับสนกับการเนื้อเรื่องนี้ ซึ่งเป็น Interactive book ในสัปดาห์ต่อไป ครูจะปรับปรุงกิจกรรมการอ่านให้ดีขึ้น

  ตอบลบ