เป้าหมายหลัก

เป้าหเป้าหมาย: เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการสื่อสาร เข้าใจถึงความแตกต่าง วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สามารถฟังคำศัพท์ ประโยค เรื่องราว บทสนทนา จากนิทาน ละคร เพลง ภาพยนต์ จับใจความสำคัญ ตอบคำถาม โดยให้เหตุผล รวมทั้งสามารถถ่ายทอดสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ รวมทั้งสามารถใช้ภาษา เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สู่สังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริง จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และการเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงาม ทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

week4

แผนจัดการการเรียนรู้สาระวิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 Quarter 2
สัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 25-29 สิงหาคม 2557

1.ขั้นสนทนา (15 นาที):
- ครูถามคำถามง่ายๆ ที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน (รูปแบบคำถามเพื่อทักทาย หรือถามสารทุกข์สุขดิบ) เช่น
- What time do you get up?
- What do you have for breakfast?
- How do you feel today?
- How do you go to school?
-How are you? How do you do? What’s up?
- ครูถามคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือหัวเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน เช่น
- What do you think about ……?
เมื่อนักเรียนคุ้นเคยกับคำถามดีแล้ว ต่อไปแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ หาคำถามหรือข่าวมาเล่า ถามให้เพื่อนๆ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
2.ขั้นสอน (30 นาที):
- เรียนรู้เรื่อง Preposition
-ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียน
 • ครูให้นักเรียนดูภาพถ่ายโรงเรียนในมุมมองที่ไม่ค่อยได้เคยเห็น และให้นักเรียนลองคาดเดาว่าคือที่ไหน แต่ยังไม่เฉลย
 • ครูอธิบายเกี่ยวกับเรื่อง Preposition
 • ครูให้นักเรียนทายอีกครั้ง ครูเฉลยสถานที่ในภาพ และลองให้นักเรียนอธิบายภาพโดยใช้ Preposition

- Flipped Classroom: ให้นักเรียนทำชิ้นงานเรื่อง Our hometown
 • ครูให้นักเรียนลองไปหาประวัติ เรื่องเล่าของหมู่บ้านตัวเอง และของอำเภอลำปลายมาศ2.ขั้นสอน (30 นาที):
- Flipped Classroom: อภิปรายแลกเปลี่ยนจากชิ้นงานที่ได้ทำมา
 • ครูให้นักเรียนเล่าเรื่องเกี่ยวกับหมู่บ้านของตัวเอง และอำเภอลำปลายมาศ

- เรียนรู้เรื่อง Our hometown
- ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียน
 • ครูพาเล่นเกมคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ในชุมชน และถาม-ตอบว่าสถานที่นั้นอยู่ตรงไหน
 • นักเรียนเล่นเกมจำชื่อสิ่งของและเขียนอธิบายโดยใข้เรื่อง Preposition

- Flipped Classroom: ให้นักเรียนทำชิ้นงานเรื่อง Preposition
 • ครูให้ชิ้นงานเกี่ยวกับ Preposition

2.ขั้นสอน (30 นาที):
- Flipped Classroom: อภิปรายแลกเปลี่ยนจากชิ้นงานที่ได้ทำมา
- ทำกิจกรรม (เพลง หนัง เกม การ์ตูนช่อง นิทาน การแสดงละคร บทบาทสมมติ ฯลฯ)
 • ดูหนัง
 • ครูให้นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากหนัง

- Flipped Classroom: ให้นักเรียนออกแบบชิ้นงานหรือกิจกรรมสร้างสรรค์

2.ขั้นสอน (30 นาที):
- อ่านบทความ/นิตยสาร/หนังสือพิมพ์/เรื่องสั้น/เพลง
 • อ่านานหนังสือเรื่อง Oranges in the Snow
 • ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนตามตัวเลือก และให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกัน
 • ครูให้นักเรียนสรุปประเด็นจากการอ่าน และนำเสนอออกมาในรูปการ์ตูนช่อง

- ใช้รูปแบบ:
 • อ่านให้ฟัง
 • อ่านตาม
 • อ่านพร้อมกันให้ครูฟัง
 • ช่วยกันแปล
 • ตั้งคำถาม (5W1H)
 • อ่านทบทวน

- Flipped Classroom: ให้นักเรียนทำชิ้นงานเรื่อง asking for/giving directions


3.ขั้นสรุป(5 นาที):
- ครูถามนักเรียนว่าได้เรียนรู้อะไร และจะนำไปใช้อย่างไร
- What have you learned today?
- How do you apply/use what you have learned?

1 ความคิดเห็น:

 1. วันจันทร์ คุณครูวางแผนการสอนจะให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่อง Preposition โดยจะเชื่อมโยงกับเรื่อง Hometown วันนี้ได้แบ่งกลุ่มพี่ม.1 ออกเป็น 4 กลุ่ม และให้ดูภาพถ่ายโรงเรียน ในลักษณะที่ไม่ค่อยได้สังเกตกัน เด็กๆ สนุกกับกิจกรรมและพยายามจะทายให้ถูกให้ได้มากที่สุด คุณครูบอกให้เด็กๆ ไปคิดต่อ และจะเฉลยในวันพรุ่งนี้ จากนั้นคุณครูอธิบายเรื่อง Preposition คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง และการออกเสียงของแต่ละคำ และสรุปสิ่งที่เรียนรู้ในวันนี้โดย ออกคำสั่งแล้วให้เด็กๆ ทำตาม เช่น I want A to stand in front of/ behind/ between B
  วันอังคาร มีการปรับจากแผนการสอนที่วางไว้ คุณครูเริ่มด้วยการเฉลยภาพถ่ายโรงเรียน โดยแต่ละรูปได้เชื่อมโยงกับเรื่อง Preposition เช่น หลักกิโลเมตรจำลอง อยู่หน้าโรงเรียน ใกล้ป้อมยาม และหินไม่โง่ ก็ได้เชื่อมโยงกับคำว่า near, beside หรือเล้าไก่อยู่หลังเสาธง หลังร่มไผ่ ก็ได้เชื่อมโยงกับคำว่า behind, in front of ท้ายชั่วโมง คุณครูได้เล่าประวัติที่อยู่ของครู เพื่อจะนำเข้าสู่เรื่อง Hometown เป็นการกระตุ้นให้เด็กกลับไปหาประวัติ ข้อมูลเกี่ยวหมู่บ้าน หรืออำเภอของตัวเอง
  วันพุธและพฤหัสบดี พี่ม.1 ดูหนังเรื่อง Far away home โดยคุณครูได้ตั้งคำถามให้พี่ๆ (1) สรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้น (2) ข้อคิดที่ได้เรียนรู้ และ (3) ความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างที่ที่เด็กๆ อยู่กับในหนัง (ข้อสุดท้ายนี้ คุณครูสังเกตจากพี่ๆ ให้ความสนใจเรื่องนี้ระหว่างดูหนัง เช่น ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา นักเรียนไม่ต้องใส่ชุดนักเรียน) และให้เด็กๆ หาคำศัพท์คนละ 2 คำ และให้ทุกคนเขียนลงในกระดาษปรู๊ฟแผ่นเดียว เพื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกัน

  ตอบลบ