เป้าหมายหลัก

เป้าหเป้าหมาย: เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการสื่อสาร เข้าใจถึงความแตกต่าง วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สามารถฟังคำศัพท์ ประโยค เรื่องราว บทสนทนา จากนิทาน ละคร เพลง ภาพยนต์ จับใจความสำคัญ ตอบคำถาม โดยให้เหตุผล รวมทั้งสามารถถ่ายทอดสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ รวมทั้งสามารถใช้ภาษา เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สู่สังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริง จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และการเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงาม ทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

week10

แผนจัดการการเรียนรู้สาระวิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 Quarter 2
สัปดาห์ที่ 10 ระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 2557

1.ขั้นสนทนา (15 นาที):
- ครูถามคำถามง่ายๆ ที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน (รูปแบบคำถามเพื่อทักทาย หรือถามสารทุกข์สุขดิบ) เช่น
- What time do you get up?
- What do you have for breakfast?
- How do you feel today?
- How do you go to school?
-How are you? How do you do? What’s up?
- ครูถามคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือหัวเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน เช่น
- What do you think about ……?
เมื่อนักเรียนคุ้นเคยกับคำถามดีแล้ว ต่อไปแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ หาคำถามหรือข่าวมาเล่า ถามให้เพื่อนๆ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
2.ขั้นสอน (30 นาที):
- เรียนรู้เรื่อง Holidays
- เรียนรู้เรื่อง Making suggestion
-ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียน

  • ครูนักเรียนดูภาพ Holidays ที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศต่างๆ และให้จับคู่ให้ถูกต้อง
  • ครูต้องคำถามเกี่ยวกับเรื่อง Holidays เช่น แต่ละประเทศมี Holidays กี่วัน การมี Holidays มาก-น้อย มีผลดี-ผลเสียอย่างไร
  • ครูอธิบายเกี่ยวกับการใช้ Making suggestion
- Flipped Classroom: ให้นักเรียนทำชิ้นงานเรื่อง Holidays

2.ขั้นสอน (30 นาที):
- Flipped Classroom: อภิปรายแลกเปลี่ยนจากชิ้นงานที่ได้ทำมา
- เรียนรู้เรื่อง Holidays
- ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียน
  • สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอด Quarter
- Flipped Classroom: ให้นักเรียนทำชิ้นงานเรื่อง Holidays

2.ขั้นสอน (30 นาที):
- Flipped Classroom: อภิปรายแลกเปลี่ยนจากชิ้นงานที่ได้ทำมา
- ทำกิจกรรม (เพลง หนัง เกม การ์ตูนช่อง นิทาน การแสดงละคร บทบาทสมมติ ฯลฯ)

  • สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอด Quarter
- Flipped Classroom: ให้นักเรียนออกแบบชิ้นงานหรือกิจกรรมสร้างสรรค์

2.ขั้นสอน (30 นาที):
- ร่วมแลกเปลี่ยนชิ้นงานหรือกิจกรรมจาก Flipped Classroom
* สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอด Quarter

3.ขั้นสรุป(5 นาที):
- ครูถามนักเรียนว่าได้เรียนรู้อะไร และจะนำไปใช้อย่างไร
- What have you learned today?
- How do you apply/use what you have learned?

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้าย ครูให้เด็กๆ สะสางงานที่ค้างทุกวิชา และเตรียมกิจกรรมนำเสนอให้พี่ๆ น้องๆ และผู้ปกครองได้ชม

    ตอบลบ