เป้าหมายหลัก

เป้าหเป้าหมาย: เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการสื่อสาร เข้าใจถึงความแตกต่าง วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สามารถฟังคำศัพท์ ประโยค เรื่องราว บทสนทนา จากนิทาน ละคร เพลง ภาพยนต์ จับใจความสำคัญ ตอบคำถาม โดยให้เหตุผล รวมทั้งสามารถถ่ายทอดสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ รวมทั้งสามารถใช้ภาษา เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สู่สังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริง จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และการเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงาม ทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

week8

แผนจัดการการเรียนรู้สาระวิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 Quarter 2
สัปดาห์ที่ 8 ระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน 2557

1.ขั้นสนทนา (15 นาที):
- ครูถามคำถามง่ายๆ ที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน (รูปแบบคำถามเพื่อทักทาย หรือถามสารทุกข์สุขดิบ) เช่น
- What time do you get up?
- What do you have for breakfast?
- How do you feel today?
- How do you go to school?
-How are you? How do you do? What’s up?
- ครูถามคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือหัวเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน เช่น
- What do you think about ……?
เมื่อนักเรียนคุ้นเคยกับคำถามดีแล้ว ต่อไปแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ หาคำถามหรือข่าวมาเล่า ถามให้เพื่อนๆ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
2.ขั้นสอน (30 นาที):
- เรียนรู้เรื่อง Season and weather
-ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียน

 • ครูให้นักเรียนดูรูปอุปกรณ์ การแต่งกาย ที่อยู่อาศัย รูปแบบการกินที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับ Season and weather และให้นักเรียนช่วยกันคิดเพิ่มเติม
 • ครูอธิบายเกี่ยวกับเรื่อง Season and weather เชื่อมโยงเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม
- Flipped Classroom: ให้นักเรียนทำชิ้นงานเรื่อง Season and weather

2.ขั้นสอน (30 นาที):
- Flipped Classroom: อภิปรายแลกเปลี่ยนจากชิ้นงานที่ได้ทำมา
- เรียนรู้เรื่อง Season and weather (ต่อ)
- ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียน
 • ครูให้นักเรียนดูคลิปเกี่ยวกับ Weather forecast
 • ครูอธิบายเกี่ยวกับเรื่อง Weather
 • ครูให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับเรื่อง Season and weather
- Flipped Classroom: ให้นักเรียนทำชิ้นงานเรื่อง Season and weather
2.ขั้นสอน (30 นาที):
- Flipped Classroom: อภิปรายแลกเปลี่ยนจากชิ้นงานที่ได้ทำมา
- ทำกิจกรรม (เพลง หนัง เกม การ์ตูนช่อง นิทาน การแสดงละคร บทบาทสมมติ ฯลฯ)

 • ดูหนัง
 • ครูให้นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากหนัง
- Flipped Classroom: ให้นักเรียนออกแบบชิ้นงานหรือกิจกรรมสร้างสรรค์

2.ขั้นสอน (30 นาที):
- อ่านบทความ/นิตยสาร/หนังสือพิมพ์/เรื่องสั้น/เพลง

 • นักเรียนร่วมกันนำเสนอสรุปความเข้าใจจากเรื่อง The three friends
- ใช้รูปแบบ:

 • อ่านให้ฟัง
 • อ่านตาม
 • อ่านพร้อมกันให้ครูฟัง
 • ช่วยกันแปล
 • ตั้งคำถาม (5W1H)
 • อ่านทบทวน
- Flipped Classroom: ให้นักเรียนทำชิ้นงานเรื่อง Travel
3.ขั้นสรุป(5 นาที):
- ครูถามนักเรียนว่าได้เรียนรู้อะไร และจะนำไปใช้อย่างไร
- What have you learned today?
- How do you apply/use what you have learned?

1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์นี้ พี่ๆ ม.1 เรียนวิชาบูรณาการเรื่องเกี่ยวกับสิทธิคุ้มครองผู้บริโภค และมีกิจกรรมไปตลาด ครูจึงนำแผนการสอนสัปดาห์ที่ 6 เรื่อง Market, shop and products ซึ่งไม่ได้สอนมาใช้สอนในสัปดาห์นี้แทน วันจันทร์ ครูเริ่มจากให้นักเรียนดูรูปบรรยากาศตลาดสำคัญๆ ในประเทศอังกฤษ 2 แห่ง จากนั้น ครูและนักเรียนช่วยกันอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับตลาดทั้ง 2 แห่ง และช่วยกันแปล โดยเด็กทุกคนจะช่วยกันบอกคำศัพท์ที่ไม่รู้ ครูมีหน้าที่เขียนขึ้นบนกระดาน เด็กทุกคนจะช่วยกันหาคำศัพท์และแปลเนื้อเรื่องคร่าวๆ
  วันอังคาร ครูทบทวนเด็กๆ โดยให้อ่านซ้ำ ทบทวนคำศัพท์ และทำความเข้าใจผ่านคำถาม กิจกรรมวันนี้ไปได้ช้า เพราะเด็กๆ ติดปัญหาคุยกันมาก ก่อนจบกิจกรรม ครูแบ่งเด็กๆ ออกเป็น 5 กลุ่มตามประเภทของสินค้าที่ขายในตลาดจากเรื่องที่อ่าน สมมติให้นักเรียนเป็นพ่อค้าแม่ค้า ให้แต่ละคนไปวาดรูปสินค้า หาคำศัพท์สินค้าเป็นภาษาอังกฤษ และตั้งราคาเอง ซึ่งจะนำมาใช้ในกิจกรรมวันต่อไป วันพุธ สองวันที่ผ่านมา ครูได้ปูพื้นฐานเรื่องตลาด วันนี้ ครูลงรายละเอียดเกี่ยวกับบทสนทนาที่จำเป็นต้องใช้เวลาไปตลาด โดยเริ่มจากแบ่งกระดาน Whiteboard ออกไป 2 ฝั่ง ฝั่งผู้ซื้อกับผู้ขาย และให้เด็กๆ ดูคลิปบทสนทนา 4-5 คลิป เพื่อให้คุ้นชินกับประโยค การออกเสียง และบริบทที่ใช้ ระหว่างฟัง ครูได้เขียนประโยคจากคลิปทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขาย จากนั้นให้เด็กๆ ฟังและพูดตามอีกครั้ง
  วันศุกร์ ครูตั้งใจจะสร้างสถานการณ์จำลองให้เด็กๆ ได้ฝึกสนทนาซื้อ-ขายของกันผ่านชิ้นงานที่เด็กๆ สร้างขึ้น แต่จากการประเมินแล้ว เด็กไม่พร้อม จึงนำเกม For Sale ซึ่งเป็นเกมไพ่มีรูปแบบให้ประมูลและขายบ้านมาเป็นกิจกรรมแทน เด็กๆ สนุกมาก ครูคิดว่าเด็กแต่ละคนจะสามารถสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการซื้อ-ขายของไปพอสมควร

  ตอบลบ