เป้าหมายหลัก

เป้าหเป้าหมาย: เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการสื่อสาร เข้าใจถึงความแตกต่าง วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สามารถฟังคำศัพท์ ประโยค เรื่องราว บทสนทนา จากนิทาน ละคร เพลง ภาพยนต์ จับใจความสำคัญ ตอบคำถาม โดยให้เหตุผล รวมทั้งสามารถถ่ายทอดสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ รวมทั้งสามารถใช้ภาษา เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สู่สังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริง จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และการเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงาม ทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

week2

แผนจัดการการเรียนรู้สาระวิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 Quarter 2 
สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-15 สิงหาคม 2557


1.ขั้นสนทนา (15 นาที):
- ครูถามคำถามง่ายๆ ที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน (รูปแบบคำถามเพื่อทักทาย หรือถามสารทุกข์สุขดิบ) เช่น
- What time do you get up?
- What do you have for breakfast?
- How do you feel today?
- How do you go to school?
-How are you? How do you do? What’s up?
- ครูถามคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือหัวเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน เช่น
- What do you think about ……?
เมื่อนักเรียนคุ้นเคยกับคำถามดีแล้ว ต่อไปแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ หาคำถามหรือข่าวมาเล่า ถามให้เพื่อนๆ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
2.ขั้นสอน (30 นาที):
- เรียนรู้เรื่อง Daily routine
- Flipped Classroom: อภิปรายแลกเปลี่ยนจากชิ้นงานที่ได้ทำมา
 • ครูอธิบายเรื่อง Daily routine โดยเลือกนักเรียนออกมาทำท่าให้เพื่อนทาย
 • ครูเขียนคำ Daily routine บนกระดานพร้อมฝึกให้นักเรียนออกเสียงตาม

- Flipped Classroom: ให้นักเรียนทำชิ้นงานเรื่อง Daily routine


2.ขั้นสอน (30 นาที):
- Flipped Classroom: อภิปรายแลกเปลี่ยนจากชิ้นงานที่ได้ทำมา
- เรียนรู้เรื่อง Phonic sound
 • ครูเปิดคลิปเรื่อง Phonic sound
 • ครูให้นักเรียนทายคำว่า เป็นเสียง Phonic sound เสียงอะไร

- Flipped Classroom: ให้นักเรียนทำชิ้นงานเรื่อง Daily routine

2.ขั้นสอน (30 นาที):
- Flipped Classroom: อภิปรายแลกเปลี่ยนจากชิ้นงานที่ได้ทำมา
- ทำกิจกรรม (เพลง หนัง เกม การ์ตูนช่อง นิทาน การแสดงละคร บทบาทสมมติ ฯลฯ)
 • ดูหนัง
 • ครูให้นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากหนัง

- Flipped Classroom: ให้นักเรียนทำชิ้นงานเรื่อง Daily routine

2.ขั้นสอน (30 นาที):
- อ่านบทความ/นิตยสาร/หนังสือพิมพ์/เรื่องสั้น/เพลง
 • อ่านหนังสือเรื่อง Oranges in the Snow
 • ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนตามตัวเลือก และให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกัน

- ใช้รูปแบบ:
 • อ่านให้ฟัง
 • อ่านตาม
 • อ่านพร้อมกันให้ครูฟัง
 • ช่วยกันแปล
 • ตั้งคำถาม (5W1H)
 • อ่านทบทวน

- Flipped Classroom: ให้นักเรียนทำชิ้นงานเรื่อง Time and Date, Meal/ Present Simple
 • ครูให้นักเรียนนำปฎิทินมาโรงเรียนในวันจันทร์
 • ทำชิ้นงานเรื่อง Present Simple (*)


3.ขั้นสรุป(5 นาที):
- ครูถามนักเรียนว่าได้เรียนรู้อะไร และจะนำไปใช้อย่างไร
- What have you learned today?
- How do you apply/use what you have learned?

1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์นี้ติดกับวันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ ทำให้เหลือชั่วโมงสอนแค่ 2 วัน จากชิ้นงาน Word Search เด็กๆ ส่วนใหญ่ทำมาแต่ไม่เสร็จ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะไม่รู้คำศัพท์ แต่กิจกรรมใบ้คำ ทำให้พี่ม.1 ทำความเข้าใจมากขึ้น คุณครูคิดว่าการจำภาพการแสดงของเพื่อนๆ แทนวลีแต่ละวลีน่าจะทำให้พี่ม.1 จำวลีนั้นๆ เป็นภาพมากขึ้น ซึ่งง่ายต่อการดึงมาใช้
  ในคาบการอ่าน คุณครูได้จากหนังสือจนครบ อธิบายรูปแบบการอ่านหนังสือเล่มนี้คร่าวๆ และทำตามลำดับการอ่าน มีการจับฉลากแบ่งกลุ่มให้พี่ๆ หาคำศัพท์ เด็กๆ ดูสนใจว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไป โดยคุณครูได้ให้ภาระงานให้เด็กไปแปลและทำความเข้าใจในตอนต่อไปอีกหนึ่งตอน

  ตอบลบ